Skip to main content

Det finns flera faktorer som påverkar mental hälsa och en persons allmänna välbefinnande. Dessa faktorer inkluderar psykosociala faktorer, genetiska exponeringar, hjärnans kemi och prenatal skada. Att använda DSM-IV är en bra utgångspunkt. Du kan läsa mer om orsaker och symtom på psykiska störningar nedan. Om du är osäker på om du löper risk för något av dessa problem, kontakta en läkare eller psykiater. I vissa fall kan sjukdomen vara ärftlig.

Psykosociala faktorer

Sambandet mellan psykosociala faktorer och psykisk hälsa är komplext och mångfacetterat. Psykosociala faktorer inkluderar en mängd olika stressorer och resurser som på olika sätt påverkar individers psykiska hälsa. Större stressfaktorer inkluderar självinfektion, familje- och social sjukdom och överbelastning av arbetet. Exponering för stressfaktorer orsakar den största skadan. De vanligaste stressfaktorerna förknippade med negativ psykisk hälsa inkluderar överbelastning av arbetet, sjukdom eller död hos kollegor och allmän rädsla.

Genetiska exponeringar

Nya tillvägagångssätt krävs för att undersöka sambandet mellan genetiska exponeringar och mental hälsa. Datagenerering i hjärnbaserade sjukdomar ökar och omfattar genomik, transkriptomik, metagenomik och exposomik. Datahantering kräver standardiserade metoder och offentliga resurser, såsom Comparative Toxicogenomics Database, som tillhandahåller detaljerade exponeringsdata och kemisk-geninteraktioner. Här diskuterar vi begränsningarna för detta tillvägagångssätt och diskuterar områdets framtida riktningar. Läs mer ak-lapsk.se

Hjärnkemi

Oavsett om du lider av ångest, depression eller andra psykiska sjukdomar kan du ha frågor om hjärnans kemi. Det mänskliga nervsystemet är ett intrikat nätverk av anslutningar, med hjärnan i kärnan. Neurotransmittorer i hjärnan spelar en viktig roll för mental hälsa. Nedan listas några av de sätt som hjärnans kemi påverkar vår mentala hälsa. För att svara på dessa frågor måste vi lära oss om hjärnan och dess kemi.

Prenatal skada

Forskning tyder på att prenatal skada kan bidra till utvecklingen av vissa psykiska störningar hos både vuxna och ungdomar. Det kan också uppstå när en mamma använder droger eller utsätts för vissa sjukdomar under sin graviditet. Trauma eller större stress under graviditeten bidrar också till prenatal skada. Att föda ett barn vid en svår tidpunkt kan också störa barnets hjärnutveckling. Trots de många möjliga orsakerna är forskarna osäkra på om prenatal skada bidrar till utvecklingen av dessa sjukdomar.

Socialt stigma

Trots decennier av forskning om stigma har lite lärt sig om sambandet mellan psykisk ohälsa och socialt stigma. Socialpsykologer och sociologer har studerat fenomenet i decennier. Den här artikeln integrerar deras forskning i ett bredare arbete om fördomar och stereotyper. Målet med denna artikel är att förbättra allmänhetens förståelse för sambandet mellan socialt stigma och psykisk ohälsa. För att ta itu med denna fråga behövs utbildningsstrategier för att bekämpa de negativa stereotyperna och skapa en mer positiv social miljö för dem som lider av psykisk ohälsa.

Behandlingsalternativ

Det finns flera olika behandlingsalternativ för psykiska problem. Bostadsbehandling är en form av slutenvård, men den är vanligtvis kortare än slutenvård. Patienter i den här typen av behandling övervakas noga av medicinsk personal, som arbetar i en strukturerad miljö dygnet runt. Öppenvårdsalternativet kan vara användbart för människor som behöver lära sig att klara sig utan vardagens ständiga distraktioner. Det är också billigare än slutenvård och erbjuder ofta mer flexibilitet, inklusive sena kvällssessioner.